Угода та правила використання сайту


Призначена для користувача угода (редакція 2023р.)

Увага!!! Перед переглядом цього сайту уважно прочитайте ці умови. Якщо ви не згодні з цими умовами, не використовуйте цей сайт. Використання даного сайту, в тому числі заповнення різних форм, заявок, а також замовлення Вами товарів/послуг з використанням даного сайту означає Вашу згоду з умовами даної Угоди.

Терміни, що вживаються в даній Угоді:
 • Адміністрація – адміністрація веб-сайт інтернет-магазину www.shashel.eu, фізична особа підприємець Єресько І Б (пр. Тракторобудівників, 57, Харків, 61100).
 • Сайт – веб-сайт інтернет-магазину deka.ua, включаючи всі веб-сторінки; власником інтернет-магазину є ФОП Єресько І.Б.
 • Угода – ця Угоду користувача.
 • Продавець – юридична особа або фізична особа-підприємець, яка розміщує на Сайті інформацію про товари/послуги, що реалізуються їм. Продавцем може бути як Адміністрація, так і будь-яка особа, якій Адміністрація Сайту надала дозвіл на розміщення відомостей про товар/послуги такої особи. Найменування Продавця вказується в документах на передачу Товару Одержувачу (в акті прийому-передачі або інших документах, що підтверджують факт передачі Товару Одержувачу).
 • Товар – товари, послуги, роботи, майнові права, інші матеріальні та нематеріальні об'єкти, інформація про які розміщена на Сайті.
 • Користувач – особа, що переглядає інформацію на Сайті та/або замовляє та/або отримує Товари з використанням інструментів Сайту. Одержувач і Платник є Користувачами.
 • Замовлення – звернення Користувача через Сайт до Продавця з проханням продати Товар, а також сукупність Товарів, замовлених Користувачем.
 • Платник – особа, яка оплачує Замовлення.
 • Одержувач – особа, зазначена Платником в якості особи, уповноваженої отримати Товар згідно Замовлення. Якщо інше не зазначено в формі Замовлення, Одержувачем є Платник.
 • Пропозиція – інформація, розміщена на Сайті про конкретний Товарі, який може бути придбаний споживачем. Пропозиція включає в себе: інформацію про самий товар, інформацію про його ціну, способи оплати та доставки, а також інші умови придбання Товару споживачем. Умови Пропозиції визначаються Продавцем. Пропозиція не є офертою, а лише інформацією про можливі умови придбання Товару.
1. Загальні умови використання Сайту.

1.1. Ця Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до матеріалів Сайту, Користувач вважається таким, що приєднався до цієї Угоди.

1.2. Адміністрація Сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Угоди. Такі зміни вступають в силу з моменту розміщення нової версії Угоди на сайті.

1.3. Пропозиція на Сайті не є офертою. Однак Користувач після ознайомлення з Пропозицією вправі зробити оферту Продавцю (Продавцям) шляхом заповнення форми Замовлення. Заповнення форми Замовлення вважається офертою Користувача Продавцю (Продавцям) на придбання Користувачем відповідного Товару на умовах, зазначених в Пропозиції.

1.4. Користувач розуміє, що його оферта може бути перенаправлена Адміністрацією Продавцю, вибраному Адміністрацією. Дане положення жодним чином не означає, що Адміністрація діє як агент Продавця та/або приймає на себе будь-яку відповідальність за виконання Замовлення Продавцем.

1.5. Оферта вважається прийнятою Продавцем, якщо останній здійснив дії, які свідчать про прийняття оферти Користувача, а саме: фактично відвантажив товар, приступив до надання послуг або виконання робіт відповідно до умов, передбачених офертою Користувача.

1.6. Після отримання оферти Користувача Продавець має право запропонувати придбати Товар на інших умовах, ніж було передбачено офертою Користувача. У цьому випадку така пропозиція вважається зустрічною офертою та має бути прийнята Користувачем. Прийняттям зустрічної оферти вважається фактичне отримання Користувачем (Одержувачем) Товару на умовах, обумовлених зустрічною офертою. Продавець має право відкликати таку зустрічну оферту до моменту видачі товару Покупцеві.

1.7. Достатнім доказом прийняття оферти Продавцем або зустрічної оферти (тобто узгодження Сторонами всіх істотних умов продажу Товару) є фактичне отримання та прийняття Товару Одержувачем.

1.8. Не вважається прийняттям Продавцем Оферти Користувача надсилання Продавцем та/або Адміністрацією засобами електротехнічного (sms-інформування, електронна пошта, телефон та інш.) або іншого зв'язку повідомлення Продавця/Адміністрації про одержання Замовлення Користувача та/або про терміни його отримання та/або про ціну Товару. Дане повідомлення є виключно повідомленням про отримання Продавцем оферти Користувача (але не про її прийняття) та містить відтворення умов оферти, наданої Користувачем.

1.9. Єдиним засобом відшкодування, яке надається Користувачеві в разі невідповідності фактичних умов продажу оферті, є надання Користувачеві (Одержувачу) права відмовитися від отримання та прийняття відповідного Товару та вимагати повернення сплаченої за нього вартості, а також вартості доставки Товару до пункту видачі (якщо сума фактично була оплачена Платником). Одержувач має право скористатися даним правом до моменту підписання документів, що підтверджують отримання Товару (в т.ч. документів перевізника про доставку відправлення з Товаром Одержувачу).

1.10. Моментом отримання та прийняття Товару Одержувачем є момент (в залежності від того, який настав раніше):
 • підписання Одержувачем акту прийому-передачі Товару (або іншого рівнозначного за змістом документу, що підтверджує факт передачі Товару Одержувачу);
 • підписання Одержувачем документів перевізника, що підтверджують факт отримання відправлення, що містив Товар;
 • фактичне отримання Одержувачем Товару та вчинення Одержувачем дій, що свідчать про прийняття Товару (Одержувач отримав Товар і покинув пункт видачі товару та інш.).
1.11. Інформація про товар.

1.11.1. Інформація про товар міститься на самому Товарі, його упаковці, в товаросупровідних документах на Товар. Інформація про товар також може надаватися дистанційно (по телефону, шляхом розміщення інформації про товар на Сайті). Користувач підтверджує свою згоду на отримання інформації про товар за допомогою засобів дистанційного зв'язку.

1.11.2. При отриманні Товару до моменту підписання документів, що підтверджують отримання Товару, Одержувач зобов'язаний ознайомитися з інформацією про товар, що міститься на Товарі та/або упаковці та/або в товаросупровідних документах. У разі необхідності отримання додаткової інформації про товар Одержувач зобов'язаний зв'язатися з Продавцем та отримати необхідну інформацію засобами дистанційного зв'язку до моменту прийняття Одержувачем Товару.

1.11.3. Ціна на Товар, зазначена в Пропозиції, є орієнтовною. Ціна на Товар, узгоджена Сторонами відповідно до п. 1.4.-1.7. Угоди може бути змінено Продавцем до моменту видачі Товару Одержувачу.

1.11.4. У разі зміни ціни Товару в порівнянні з узгодженими Сторонами згідно п. 1.4.-1.7. Угоди умовами Одержувач має право відмовитися від отримання та прийняття Товару. При цьому Одержувач (Платник) має право вимагати повернення сплачених за Товар сум, а також сум, сплачених за доставку Товару Одержувачу. Будь-які інші компенсації (в т.ч. відшкодування збитків, неустойки та іншого) Продавцем або Адміністрацією не надаються.

1.12. Обмеження відповідальності.

1.12.1. Адміністрація (крім випадків, коли адміністрація є Продавцем) не несе будь-якої відповідальності перед Користувачами (Платниками, Одержувачами) за виконання Замовлення Продавцями і з тими, що пов'язані з цим, питання, в тому числі, але не виключно: за відповідність умов Пропозиції фактичним умовам продажу Товарів, за відсутність Товару, за прострочення доставки Товару, за якість Товару, за належне виконання гарантійних зобов'язань Продавцями та/або виробниками.

1.12.2. Зазначені в Пропозиції умови є попередніми умовами придбання Товару. Умови Пропозиції можуть змінюватися Продавцями, в тому числі після прийняття Замовлення до виконання. Конкретні умови продажу Товару Продавцями можуть визначатися та змінюватися Продавцями до моменту передачі Товару Одержувачу.

1.12.3. У разі старіння матеріалів (в т.ч. умов Пропозиції) на Сайті Адміністрація не зобов'язується оновлювати їх. Адміністрація ні за яких обставин не несе відповідальності за будь-які збитки (включаючи, але не обмежуючись збитком від втрати прибутку, даних або від переривання ділової активності), що виник внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання цього Сайту.

1.12.4. Відповідальність Продавця за зміни умов придбання Товару в порівнянні з вказаними в Пропозиції обмежується тим, що Одержувач (Користувач, Платник) має право відмовитися від придбання Товару і вимагати повернення сплачених за нього коштів (якщо вони оплачені).

1.12.5. У будь-якому випадку сума збитків (як матеріальних, так і немайнових), які можуть бути виплачені Користувачеві (Платнику, Одержувачу) в зв'язку з порушенням його прав при використанні Сайту (в т.ч. в зв'язку з невиконанням Замовлення або його неналежним виконанням, іншими порушеннями прав Користувача) відповідно до ст. 22 Цивільного кодексу України, обмежена сумою в десять гривень.

1.12.6. На Товари, на які встановлено гарантійний строк, діють гарантійні зобов'язання відповідно до умов, зазначених в гарантійному талоні та/або в інформаційних матеріалах виробника. Якщо відповідно до законодавства України на Товар повинен бути встановлений гарантійний термін, але він не встановлений виробником, гарантійний термін на такий Товар вважається рівним трьом дням.

1.2. Користувач несе відповідальність за достовірність даних, зазначених у формі Замовлення. У разі, якщо неточна (неправильна) вказівка даних в замовленні призвела до додаткових витрат Продавця, пов'язаних з доставкою Товару по невірному адресою, або видачу Товару, неналежного Одержувачу, все пов'язані з цим збитки та витрати покладаються на Користувача. Продавець

2. Зобов'язання Сторін.

2.1. Користувач зобов'язується уважно ознайомитися з даною Угодою. У разі незгоди з її умовами Користувач зобов'язується негайно припинити використання Сайту.

2.2. Користувач погоджується не робити дій, які можуть розглядатися як такі, що порушують українське законодавство або норми міжнародного права, в тому числі в сфері інтелектуальної власності, авторських та/або суміжних прав, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту і сервісів сайту.

2.3. Використання матеріалів сайту без згоди правовласників не допускається. Для правомірного використання матеріалів Сайту необхідне укладення ліцензійних договорів (отримання ліцензій) від правовласників.

2.4. При цитуванні матеріалів сайту, включаючи авторські твори, що охороняються, посилання на Сайт обов'язкове.

2.5. Коментарі та інші записи Користувача на Сайті не повинні вступати в протиріччя з вимогами законодавства України та загальноприйнятих норм моралі та моральності.

2.6. Користувач попереджений про те, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування та використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на сайті.

2.7. Користувач приймає положення про те, що всі матеріали та сервіси Сайту або будь-яка їхня частина можуть супроводжуватися рекламою. Користувач згоден з тим, що Адміністрація Сайту не несе будь-якої відповідальності та не має будь-яких зобов'язань у зв'язку з такою рекламою.

2.8. Користувач розуміє, що Продавці є окремими суб'єктами господарювання, які не є підконтрольними Адміністрації. Користувач усвідомлює, що Адміністрація не має будь-яких повноважень щодо впливу на виконання Продавцями своїх зобов'язань щодо прийняття та/або виконання Замовлення, а також зобов'язань, що виникають після продажу Товару.

3. Порядок обміну та повернення Товару Одержувачем (Користувачем, Платником).

3.1. Обмін і повернення товару (в тому числі при розірванні договору купівлі-продажу) в порядку Закону України «Про захист прав споживачів» може здійснюватися за адресою: пр. Тракторобудівників, 57, Харків, 61100 (в разі, якщо така можливість визначена умовами Продавця).
Користувач, зокрема, також зобов'язаний належним чином надійно упакувати відправлення зовні та всередині, щоб товар не пошкодився в процесі транспортування.

3.2. При отриманні Товару поштою повернення такого Товару (в тому числі при розірванні договору купівлі-продажу) здійснюється поштою за наступною адресою: пр. Тракторобудівників, 57, Харків, 61100.
Одержувач представник «Шашель.нет».
Платник: 3-е особа за безготівковим розрахунком.
Доставка: Склад -Двері.

3.3. При обміні та поверненні Товар слід відправити в повній комплектації, приклавши до нього також наступні документи:
 • Заяву на обмін або повернення грошових коштів із зазначенням причин;
 • Акт прийому-передачі товару/накладну/чек від продавця (документ, який підтверджує факт придбання товару);
 • Гарантійний талон.
3.4. У разі направлення Користувачем (Споживачем) товару, який був придбаний через сайт, умовами Продавця передбачена можливість направлення останнім такого товару за адресою: 25 від НП м. Харків, для організації гарантійного обслуговування. Без оформленої належним чином письмової заяви з пред'явленою вимогою вважається, що такий товар спрямований з метою передачі останнього в сервісний центр для проведення діагностики та обслуговування (усунення недоліку). При цьому обов'язковим є наявність оригіналу гарантійного талона до товару і розрахункового документа.

3.4.1. Також, в разі направлення Користувачем (Споживачем) такого товару за вищевказаною адресою з заявою про повернення коштів за нього або про обмін на підставі положень ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів» без документів, що підтверджують наявність істотного недоліку в товарі (при наявності оригіналу гарантійного талона та розрахункового документа), вважається, що Користувач (Споживач) згоден на передачу такого товару в сервісний центр для з'ясування наявності в товарі істотного недоліка. У разі якщо наявність істотного недоліку не підтверджено уповноваженим сервісним центром, останній відремонтує товар (за умови підтвердження гарантійного випадку), справний товар повертається Користувачеві.

3.4.2. Перед направленням товару в сервісний центр представниками інтернет-магазину складається акт, в якому фіксується зовнішній вигляд товару; в разі необхідності з'ясування проблем в роботі товару в телефонному режимі з Споживачем уточнюється інформація про наявний нестачі. Термін сервісного обслуговування: 14 днів з моменту отримання товару уповноваженим сервісним центром і 5 днів - термін транспортування, якщо інше письмово не погоджено з Користувачем (Споживачем).

3.5. Користувач (Споживач) зобов'язаний оглянути товар разом з розрахунковим документом при отриманні замовлення (посилки) в присутності представника перевізника, в тому числі і при отриманні товару, який повернувся після гарантійного обслуговування.

У разі наявності будь-яких претензій щодо товару (його зовнішнього вигляду та інш.), який був доставлений на замовлення або повернутий Споживачеві після гарантійного обслуговування, останній повинен належним чином документально підтвердити такі претензії, в тому числі пред'явити акт прийому-передачі, складений з представником перевізника.

4. Персональні дані.

4.1. Оформляючи Замовлення на Сайті www.shashel.eu та/або проставляючи галочку у відповідному полі на сайті www.shashel.eu перед заповненням своїх персональних даних, Користувач дає свою згоду Адміністрації на збір і обробку (накопичення, зберігання, адаптування, відновлення, використання, поширення, знеособлення та знищення ) зазначених ним даних, а саме: прізвище, ім'я, по батькові; електронну пошту; телефон; адресу; дату та місце народження; ідентифікаційний номер; громадянство; наявність пільг; відомості про реєстрацію в якості фізичної особи-підприємця; відомості про шлюб; відомості про доходи та витрати; номер телефону; місце роботи і посада; стаж роботи; дату і причини звільнення з попередніх місць роботи; відомості про отримання пенсій; сімейний стан; майновий стан (наявність нерухомого та/або рухомого майна); місце фактичного проживання; місце проживання за державну реєстрацію; дані паспорта (номер, серія, ким і коли виданий); дані про дітей, в тому числі усиновлених; інші дані, з метою забезпечення реалізації відносин купівлі-продажу, відносин у сфері захисту прав споживачів, у сфері реклами і маркетингових досліджень, а також дає свою згоду на передачу (поширення) його даних ТОВ «НОВА ПОШТА» (ЄДРПОУ 31316718), іншим транспортно-експедиторським і кур'єрським організаціям, будь-яким Банкам та/або фінансовим установам і іншим третім особам (без обмеження) на розсуд Shashel.eu. Дане положення діє без обмеження терміну дії.

4.2. Джерелом збору персональних даних є інформація, безпосередньо та добровільно надана Користувачем.

4.3. Власником наданих Користувачем персональних даних є Shashel.eu.

4.4. Суб'єкт персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», має право: знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) власника чи розпорядника персональних даних або надати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом; отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані; на доступ до своїх персональних даних; отримувати не пізніше, ніж за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, обробляються чи зберігаються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних; пред'являти вмотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних; пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким власником чи розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду; застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних; вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди; відкликати згоду на обробку персональних даних; знати механізм автоматичної обробки персональних даних; на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

5. Інші умови.

5.1. Користувач має право призначити Одержувачем придбаного Товару третю особу. В цьому випадку Одержувач зобов'язаний вказати в формі Замовлення дані, необхідні для ідентифікації отримувача та доставки йому Товару. На відносини сторін в такому випадку поширюються положення ст. 636 Цивільного кодексу України.

5.2. Для видачі Товару Одержувачу останній зобов'язаний пред'явити при отриманні Товару документ, що засвідчує особу (паспорт).

5.3. При отриманні Товару Одержувач зобов'язаний розписатися в документах, що підтверджують отримання Товару.

5.4. Всі можливі суперечки, що випливають з цієї Угоди або пов'язані з нею, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

5.5. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністрації Сайту агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільну діяльність, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Угодою.

5.6. Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не тягне недійсності інших положень Угоди.

5.7. Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту в разі порушення будь-ким з користувачів положень Угоди не позбавляє Адміністрацію Сайту права зробити пізніше відповідні дії на захист своїх інтересів і захист авторських прав, на матеріали Сайту, які охороняються відповідно до законодавства. Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Угоди та безумовно приймає їх.


© All Rights Reserved. Shashel®.

А насмішкуватий жучок-деревоточець повільно, але зло точив отримані у спадок від діда меблі, точив, гладал, пожирав, наче годинник, що пожирає час...© Алвіш Редол